Сайтнинг эски версияси

Ўтиш
Be Loved

Комфорт ювиниш кўпиги

Интенсив намлантириш

Мазкур ҳаводек енгил кўпик терини тортмасданюмшоқ тозалайди. Унинг таркибидаги хитозан фаол моддаларни терининг чуқур қатламларига этказиб берувчинамлантиргич ҳисобланади. Спирулин ва ирландия мохи - оқсил, витамин ва минераллар манбаи бўлиб, табиий намлик даражасини сақлаб туради, терини юмшатади, рН даражасини нормаллаштиради, терини парваришлаш учун мукаммал асос тайёрлайди.

Барча турдаги тери учун

150 мл
Россияда ишлаб чиқарилган

595
!Совға ҳисоб рақами орқали тўлаш мумкин
!Товар омборда мавжуд эмас

Юмшоқ комфорт кўпиги терини юмшоқ тозалайди, макияж қолдиқлари ва кундалик кирларни тоза чаяди. Яллиғланишга қарши ва тоник таъсирга эга. Табиий намликни сақлайди, терини юмшатади, рН даражасини нормаллаштиради.

Кимлар учун?

  • Шахсий парвариш дастуриниизлаётганлар учун.
  • Замонавий услубда қадоғланган маҳсулотларни қадрловчилар учун
  • Косметикасининг сифати ва хавфсизлигига бефарқ бўлмаганлар учун.
  • Фойдали косметика излаётганлар учун.
  • Ултра нафистекстура ҳатто энг нозик терининг ҳам эҳтиёткорлик билан тозаланишини таъминлайди.
  • Терини тезда намлантирадиди ва юмшатади.
  • Терини тортиб қўймайди
  • Денгиз ўсимликлари экстрактининг комплекси терини тиклаш учун протеин, витамин ва минералларниетказиб беради

WATER*, SODIUM LAUROYL OAT AMINO ACIDS, DECYL GLUCOSIDE, SPIRULINA EXTRACT*, CHONDRUS CRISPUS (CARRAGEENAN) EXTRACT*, GLYCEROL*, CHITOSAN*, CODIUM TOMENTOSUM (ALGAE) EXTRACT*, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT*, CAMELLIA SINENSIS (GREEN TEA) LEAF EXTRACT*, IMPERATA CYLINDRICA ROOT EXTRACT*, AVENA STRIGOSA (BLACK OATS) SEED EXTRACT*, VACCINIUM MYRTILLUS LEAF EXTRACT*, PORTULACA PILOSA EXTRACT*, SODIUM BENZOATE (AND) POTASSIUM SORBATE, POLYSORBATE 20, SILVER CITRATE, FRAGRANCE.

* Табиийкомпонентлар.

Фаолкомпонентлар:

SODIUM LAUROYL OATAMINOACIDS – сулиаминокислоталари, болаларкосметикасидаишлатиладиганюмшоқ, хавфсизионбўлмаганфаолмоддаларданиборат.

SPIRULINAEXTRACT – Спирулин – Цинкнингюқори концентрациясиниўзидажамлаган мовий сув ўтлари, яллиғланишга қарши энг яхши ингредиентга айлантиради. Спирулин юқори ҳароратларда ҳам сақланиб қолади ва унинг элементлари терини мукаммал ёшартиради, терини иссиқ қуёш нурининг зарарли таъсиридан ҳимоя қилади. Таркибида 72% гачапротеин, Б12 витаминивабета-каротинмавжуд. Теринимустаҳкамлаш, рангинияхшилашватарангҳолатгакелтиришқобилиятигаэга.

CHONDRUSCRISPUS (CARRAGEENAN) EXTRACT –каррагинан – Қизилденгизўтиданолинганполисахарид (ИрландиямохиChrondus Chrispus) Квитаминигабой, шунингучунҳамиммунитетнисусайтирадиганвақаришучунсигналвазифасиниўтайдиганяллиғланишэлементларинингишлабчиқарилишиниблокировкақилади. Теринингюқориқатламиданамликнисақлайди, унингюзасиданамликнисақловчиплёнкаҳосилқилади. Майдаяллиғланишларнидаволанишинитезлаштиради, териниатроф-муҳитнингсалбийтаъсиридансамаралиҳимояқилади.

CHITOSAN – Хитозан – теридагитабиийнамлантиришомилинитиклашгаёрдамберади. Биринчидан, териҳужайралариданозик, кўринмасвасезилмайдиганплёнкаҳосилқилади, унамликнисақловчимукаммалқатламбўлиб, теринингэркиннафасолишигаимконберади. Иккинчидан, унингхусусиятлариҳимояплёнкасиатрофдагиҳаводаннамликнитортиболибэпидермиснингюқориқатламларининамлик билан тўйинтиради. Хитозанликосметикаўтказувчанликкаэгабўлганлигисабаблифаолингредиентларнитеринингчуқурқатламларигаетказилишинитаъминлайди. Читосанрегенерацияжараёнларинифаоллаштиради, теринингёшаришигаёрдамберадиваенгилантибактериалтаъсиргаэга.

CODIUM TOMENTOSUM (ALGAE) EXTRACT – яшил сув ўтлари – полисахаридларга, Cва А витаминларига бой, шунинг учун эластин, коллаген ва гиалурон кислотасининг синтезини рағбатлантиради. Ўзгарувчан муҳитда ҳам сақланиб қолувчи Кодиум намликни йўқотишни тартибга солувчи моддаларни ишлаб чиқаришгамослашган. Юқори намлантирувчи таъсирга эга, терининг эластиклигини тиклашга ёрдам беради.Тери юзасидаги намликликнинг буғланиб кетишини камайтиради.

CHAMOMILLARECUTITAFLOWEREXTRACT – ромашка –азуленманбаи бўлиб, яллиғланишга қарши, даволовчи, антиаллергик таъсирга эга. Терини юмшатади.Сезувчан терига ҳам мос келади, қизаришни йўқ қилади. УБ нурларидан ҳимоя қилади.

CAMELLIASINENSIS (GREENTEA) LEAFEXTRACT – камелия – кофеин, теобромин, ферментлар, C, B, P, К, PP витаминларига бой. Кучли антиоксидант хусусиятларга эга, шунинг учун ҳам УБ ва эркин радикаллардан ҳимоя қилади. Камелия коллаген ишлаб чиқаришни рағбатлантиради, терининг мустаҳкамлиги ва эластиклигини таъминлайди.

IMPERATACYLINDRICAROOTEXTRACT – цилиндрик императа– энг номақбул тупроқларда ўсади.Ҳеч нарса ўсмайдиган жойларда ва биринчи бўлибўт тушган жойларда пайдо бўладиган ғаройиб ўсимлик. Ўсимлик шунчалик кучли ва оддийки, у ҳар қандай, энг оғир шароитларда ҳам ўсаверади.У ўзининг ҳаёт бахш этувчи кучини теримизга беришга қодир. Императа ҳужайрага кирадиган сув миқдорини ошириб, осморегулятор сифатида ишлайдиган калий ва тридиметилсулфопропионатга бой. Императа ташқаридан намликнинг кириб боришини осонлаштиради ва эпидермисда 24 соат давомида намликни ушлаб туришга қодир, бу эса терини ёшаришига ёрдамберади.

AVENASTRIGOSA (BLACKOATS) SEED EXTRACT – қора сули – Қадимиймаданийлаштирилган ўсимлик. У илгари оддий сули (Avena sativa) экилган ваҳосил бера олмайдиган жойларда ўстирилган. У аминокислоталарга, В витамини, минераллар (фосфор, темир, кобалт, марганец), шунингдек А, К, Е витаминларига бой бўлиб, таркибида терининг оқсиллари таркибини шакллантириш учун зарур бўлган рух ва кремний кислотасининг юқори консентрацияси мавжуд. Шу сабабли тери шикастларинидаволовчи кучли шифобахш таъсиргаэга. Таркибида намликни сақловчи моддаларнинг кўплиги туфайли терида плёнка ҳосил қилади ва терининг табиий намланиш факторини (NMF, Natural Moisturizing Factor) оширади.

VACCINIUM MYRTILLUSLEAFEXTRACT – черника барги – Антибактериал таъсирга эга, тери ҳужайралари бўлинишини ва жароҳатларнинг тез шифо топишини рағбатлантиради, терини тинчлантиради, коллаген толалари ва капилляр деворларни мустаҳкамлайди, шу туфайли теридаги эластиклик хусусусияти ошади ва соғлом порлабтуради. Черника экстракти тери тешикларини (пораларини) мукаммал даражада торайтиради, тери ёғ функциясини тартибга солади, ўлик тери ҳужайраларини эксфолиация қилади.Терининг яллиғланишига қарши таъсирга эга.

PORTULACAPILOSAEXTRACT – портулак – Унинг таркибида кўп миқдорда (каротин, B1, B2, C, PP) витаминлар ёғ кислоталари (шу жумладан омега-3), микро ва макро элементлар, шунингдек норепинефрин мавжуд. Яллиғланишга қарши ва антибактериал таъсирга эга, яра ва яллиғланишларни даволашни тезлаштиради, қизариш ва аллергияга мойил терини тинчлантиради ва юмшатади.

Кўпикни нам, шу жумладан кўз атрофидаги терига суртинг. Сув билан яхшилаб чайиб ташланг.

Компонентларига индивидуал ноҳушлик сезилганида қўлланилмасин.

Махсулот хақида изохлар Комфорт ювиниш кўпиги

Сизнинг жойлашувингиз