Шахсий маълумотларни қайта ишлаш сиёсати

Россия Федерациясининг «Шахсий маълумотлар тўғрисида»ги федерал қонунинг 18.1 моддаси 2006 йил 27 июлдаги  №152-ФЗ сонли ва «НЛ Континент» МЧЖ (бундан кейин матнда- компания) шахсий маълумотлар субъектидан олиниши мумкин бўлган барча шахсий маълумотларга нисбатан амал қилади.

Компания рўйхатга олиш рақами 54-17-0002790 остида шахсий маълумотларни қайта ишловчи операторлар Реестрида рўйхатга олинган.

1. Шахсий маълумотларни қайта ишлашнинг хуқуқий асослари.

 • Россия Федерацияси Конституцияси( 23 модда);
 • 27.07.06 йилдаги №152-ФЗ «Шахсий маълумотлар тўғрисида» федерал қонуни(1, 6, 22-моддалар);
 • Россия Федерацияси фуқаролик кодекси(шартномаларнинг тегишли турини тартибга солувчи боблар);
 • РФ мехнат кодекси(86-90 моддалар);

2. Шахсий маълумотларни қайта ишлашнинг мақсадлари ва усуллари.

Субъектларнинг шахсий маълумотларини қайта ишлашнинг мақсади (бундан кейин матнда– «ПДн») – компаниянинг низомида белгиланган ишларни бажариш ва хизматларни тақдим этишни таъминлаш, компаниянинг мижозлар олдидаги шартнома мажбуриятларини бажариш.

Шахсий маълумотларни қайта ишлаш(йиғиш, тизимлаштириш, тўплаш, сақлаш, тозалаш (янгилаш, ўзгартириш), фойдаланиш, тарқатиш(шу жумладан узатиш), шахссизланиш, блокировкалаш, йўқ қилиш) қуйидагиларга бўлинади :

 • автоматлаштириш воситаларидан фойдаланган холда шахсий маълумотларнинг ахборот тизимларида шахсий маълумотларни қайта ишлаш;
 • автоматлаштириш воситаларидан фойдаланмасдан амалга ошириладиган шахсий маълумотларни қайта ишлаш.

3. Категориялар, ишлов бериладиган маълумот турлари.

Компаниядаги шахсий маълумотларни йиғиш ва қайта ишлаш тартиби РФ қонунларига мувофиқ амалга оширилади.

Қайта ишланган шахсий маълумотларнинг таркиби уларни қайта ишлаш мақсадини хисобга олган холда қуйидагиларни ўз ичига олиши мумкин: фамилияси, исми, отасининг исми; туғилган йили; туғилган санаси; туғилган жойи; манзили; оилавий ахволи; иш жойи; лавозими; таълими; касб-хунари; даромади; жинси; шахсни тасдиқловчи хужжатнинг тафсилотлари( хужжатнинг серяиси ва рақами, чиқарилган санаси, хужжат ва бирлик берган берган орган номи); фуқаролик; солиқ тўловчининг идентификация рақами(агар бўлса).

4. Шахсий маълумотлар билан харакатлар рўйхати:

Йиғиш; Тизимлаштириш; Тўпланиш; Сақлаш; Тозалаш(янгилаш, ўзгартириш); Фойдаланиш; Тарқатиш( шу жумладан узатиш); Шахссизланиш; Блокировка қилиш; Йўқ қилиш.

5. Шахсий маълумотлари қайта ишланган субъект тоифалари:

 • Компания ходимлари.
 • жисмоний шахслар – хизмат кўрсатиш ва тижорат концессияси шартномалари бўйича компания мижозларининг ходимлари.
 • жисмоний шахслар -  Компания билан шартнома ва бошқа фуқаролик хуқуқий муносабатларидан иборат.

6. Шахсий маълумотларни қайта ишлашни тўхтатиш шартлари.

Шахсий маълумотлар қайта ишлаш мақсадларига эришиш ёки федерал қонунлар билан бошқача тартиб назарда тутилмаган бўлса, шунингдек шахсий маълумотлар билан ноқонуний хатти-харакатлар ва қонун хужжатларида белгиланган муддатда йўл қўйилмаган қонунбузарликларни бартараф этишнинг иложи бўлмаса, уларга эришиш зарурати йўқолганда йўқ қилинади.

7. Махфийликни таъминлаш.

Улар билан тузилган шартномалар, ушбу шартномаларнинг бажарилиши билан боғлиқ хужжатлар ва шахсий маълумотларнинг ахборот тизимларида мавжуд бўлган мижозлар ва хамкорларнинг шахсий маълумотлари махфийдир.

 152-ФЗ ёки бошқа федерал қонунлар бошқача тартиб назарда тутилмаган бўлса, компания шахсий маълумотларнинг хавфсизлигини таъминлаш учун зарур бўлган ва етарли бўлган чора-тадбирларнинг таркиби ва рўйхатини мустақил равишда белгилайди.

8. Уларни қайта ишлашда шахсий маълумотларнинг хавфсизлигини таъминлаш чоралари

8.1 Шахсий маълумотларни қайта ишлашда компания шахсий маълумотларни ноқонуний ёки тасодифий киришдан химоя қилиш, шахсий маълумотларни йўқ қилиш, ўзгартириш, блокировка қилиш, нусхалаш, тақдим этиш, тарқатиш, шунингдек шахсий маълумотларга нисбатан бошқа ноқонуний хатти-харакатлардан химоя қилиш учун зарур хуқуқий, ташкилий ва техник чораларни кўради.

8.2 Шахсий маълумотларнинг хавфсизлигини таъминлашга, шунингдек:

 • шахсий маълумотларнинг ахборот тизимларида қайта ишлашда шахсий маълумотларнинг хавфсизлигига тахдидларни аниқлаш;
 • шахсий маълумотларнинг хавфсизлигини таъминлаш учун ташкилий ва техник чора-тадбирларни қўллаш, шахсий маълумотларнинг ахборот тизимларида ишлаш, шахсий маълумотларни химоя қилиш талабларини бажариш учун зарур бўлган Россия Федерацияси хукумати томонидан белгиланган шахсий маълумотларнинг хавфсизлиги даражасини таъминлайди;
 • белгиланган тартибда ўтказилган ахборотни химоя қилиш воситаларининг мувофиқлигини бахолаш тартиб-таомили;
 • шахсий маълумотларнинг ахборот тизимини ишга туширишдан олдин шахсий маълумотларнинг хавфсизлигини таъминлаш бўйича кўрилаётган чора-тадбирларнинг самарадорлигини бахолаш ;
 • шахсий маълумотларнинг машина воситаларини хисобга олган холда;
 • шахсий маълумотларга рухсатсиз кириш ва чоралар кўриш фактларини аниқлаш;
 • уларга рухсатсиз кириш оқибатида ўзгартирилган ёки йўқ қилинган шахсий маълумотларни қайта тиклаш;
 • шахсий маълумотларнинг ахборот тизимида қайта ишланадиган шахсий маълумотлардан фойдаланинш қоидаларини белгилаш, шунингдек шахсий маълумотларнинг ахборот тизимида шахсий маълумотлар билан амалга ошириладиган барча харакатларни рўйхатга олиш ва хисобга олишни таъминлаш;
 • шахсий маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш ва шахсий маълумотлар ахборот тизимларининг хавфсизлиги даражасини таъминлаш бўйича қабул қилинадиган чора-тадбирларни назорат қилиш;
 • шахсий маълумотлар сохасида Россия Федерацияси қонунчилигини бузган тақдирда шахсий маълумотлар субъектларига етказилиши мумкин бўлган зарарни бахолаш, ушбу заранинг нисбати ва шахсий маълумотлар сохасида Россия Федерацияси қонунчилигини амалга оширишни таъминлашга қаратилга чора-тадбирлар.

9. Шахсий маълумотларга кириш.

Шахсий маълумотларингизга кириш сўров асосида шахсий маълумотлар субъектига(унинг қонуний ваклига) тақдим этилади. Сўровда шахсий маълумотлар субъектининг ёки унинг қонуний ваклининг шахсини тасдиқловчи асосий хужжатнинг рақами, ушбу хужжат берилган сана ва уни берган орган тўғрисидаги маълумотлар хамда шахсий маълумотлар субъекти ёки унинг қонуний вакилининг имзоси бўлиши керак.

10. Ошкор қилиш шартлари, шериклар ва учинчи томон учун мавжуд бўлган маълумотлар миқдори.

Компания шахсий маълумотларнинг махфийлигини таъминлайди ва қонун хужжатларида бошқача хол назарда тутилмаган бўлса, шахсий маълумотлар субъектларининг розилигисиз уларни учинчи шахсларга бермаслик мажбуриятини олади. Агар субъектнинг шахсий маълумотларини учинчи шахсларга топшириш Компания томонидан тегишли шартнома асосида амалга оширилган бўлса, бундай шартнома учун мухим шарт учинчи шахс томонидан шахсий маълумотларнинг махфийлигини таъминлаш мажбурияти хисобланади.