PRIVĀTUMA POLITIKA UN SĪKDATŅU IZMANTOŠANA SIA “NL CONTINENT BALTIC”

Privātuma politikas mērķis – sniegt PĀRDEVĒJA klientiem informāciju: 

 • par privātuma politikas darbību;
 • par personas datu uzglabāšanas un apstrādes mērķiem, apjomu, aizsardzību un nodošanu;
 • par datu subjekta tiesībām datu saņemšanas brīdī un klienta personas datu apstrādes laikā;
 • kā mēs izmantojam sīkdatnes;
 • kā ar mums sazināties;
 • par izmantoto terminoloģiju.

Personas datu apstrādes administrators SIA “NL Continent Baltic”, reģistrācijas numurs 40103781398, juridiskā adrese Rīga, Kurzemes prospekts 3G, LV-1067. Vai pilnvarota persona – persona, kas saskaņā ar sistēmas pārvaldnieka pilnvarojumu veic personas datu apstrādi.

Privātuma politikas darbības joma

Vispārīga informācija: personas dati ir jebkura informācija (rakstiska, audio, video, elektroniska, biometriska), kas tieši vai netieši saistīta ar identificējamu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu), piemēram: vārds, uzvārds, identifikācijas numurs, dzimšanas dati, tālruņa numurs, pasta adrese vai e-pasta adrese, fotogrāfijas, viens vai vairāki indivīdam raksturīgi ekonomiskie faktori, kā arī cita personu identificējoša informācija.

Personas datu subjekts ir jebkura persona, kura:

 • reģistrējās PĀRDEVĒJA mājaslapā vai
 • pieprasīja no PĀRDEVĒJA informāciju par precēm, kas tiek piedāvātas pārdošanā PĀRDEVĒJA mājaslapā, vai par PĀRDEVĒJA piedāvātajiem pakalpojumiem, vai
 • izmanto vai agrāk izmantoja PĀRDEVĒJA sniegtos pakalpojumus, vai
 • piekrita saņemt komerciālus ziņojumus no PĀRDEVĒJA, tostarp par jaunumiem, akcijām, pasākumiem, atlaidēm, konkursiem, loterijām vai izlozēm, kā arī arī piekrita atsekot saviem pircēja paradumiem (profilēšana), lai saņemtu personiski pielāgotus piedāvājumus, vai
 • izteica piekrišanu piedalīties (klientu) lojalitātes programmās (turpmāk tekstā – klients).

PĀRDEVĒJS veic personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem par personu aizsardzību saistībā ar personas datu apstrādi un šo datu brīvu apriti (General Data Protection Regulation vai GDPR), kas stājās spēkā 2018. gada 25. maijā. Regula nosaka personas datu apstrādes principus (ieskaitot saņemšanu, izmantošanu, glabāšanu un iznīcināšanu) un personu kā datu subjektu tiesības, tas ir, spēju kontrolēt savu datu izmantošanu.

Privātuma politika attiecas uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē PIRCĒJS sniedza personas datus (SIA “NL Continent Baltic” vietnē, mobilajās aplikācijās, pašapkalpošanās portālā, papīra veidā vai pa telefonu) un kādā uzņēmuma sistēmā vai papīra formātā tie tiek apstrādāti.

Attiecībā uz specifisku personas datu apstrādi (piemēram, sīkdatņu apstrāde u.c.) videi, mērķiem var tikt noteikti papildus īpaši nosacījumi, par ko PIRCĒJS tiek informēts brīdī, kad atbilstošie dati tiek nodoti SIA “NL Continent Baltic”. 

 

Par personas datu apstrādes mērķiem, apjomu, aizsardzību un nodošanu un uzglabāšanas laiku

Mērķis

PĀRDEVĒJS apstrādā datus par pircējiem vienam vai vairākiem tālāk norādītajiem mērķiem, lai:

 • reģistrētu jūs kā PIRCĒJU;
 • izveidotu jūsu uzskaites ierakstu ar piekļuves iespēju tiešsaistē un nodrošinātu tā funkcijas;
 • piegādātu preces un sniegtu un izpildītu pakalpojumus (līgumsaistību izpildei);
 • izpildītu garantijas saistības;
 • uzlabotu preces un pakalpojumus, attīstītu jaunas preces un pakalpojumus;
 • veicinātu pakalpojuma izmantošanu, kā arī pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai;
 • nodrošinātu klientu apkalpošanu;
 • izskatītu un apstrādātu pretenzijas un iesniegumus;
 • saglabātu, paaugstinātu lojalitāti, novērtētu klientu apmierinātību;
 • administrētu norēķinus;
 • uzturētu un uzlabotu vietņu un mobilo aplikāciju darbību;
 • PĀRDEVĒJA komerciālu ziņojumu, tostarp par jaunumiem, akcijām, pasākumiem, atlaidēm, konkursiem, loterijām vai izlozēm, nosūtīšanai vai klientu pirkšanas paradumu (profilēšanai) atsekošanai, ja iepriekš tika saņemta atsevišķa un nepārprotama piekrišana;
 • piedalītos (klientu) lojalitātes programmās;
 • reģistrētu pircēju PĀRDEVĒJA mājaslapā;
 • īstenotu un aizsargātu leģitīmās (likumīgās un līgumiskās) PĀRDEVĒJA intereses.
 • statistikai un biznesa analīzei, plānošanai un grāmatvedībai, efektivitātes mērīšanai, datu kvalitātes nodrošināšanai, tirgus pētījumu un sabiedriskās domas aptauju veikšanai; ziņojumu sagatavošanai, klientu aptauju veikšanai, riska pārvaldības pasākumu veikšanas ietvaros.

Apjoms

Mūsu apstrādāto personas datu kategorijas

Nr.

Datu kategorija

Piemēri

1

Personas identifikācijas dati

vārds, uzvārds, dzimšanas datums

2

Personas kontaktinformācija

adrese, telefona numurs, e-pasta adrese

3

Personas kontaktpersonu dati

kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs

4

Klienta informācija

klienta līguma numurs, klienta reģistrācijas datums, statuss

5

Dati “Mans Kabinets”

lietotāja numurs, vietnē veiktās darbības

6

Klienta analīzes dati

piederība kategorijai, segments, vecuma grupa, vecuma segments (jaunietis, vidējā paaudze, vecākā paaudze), valoda, dzimums u.c.

7

Informācija par komunikāciju

ienākošās/izejošās saziņas veids, numurs, datums, reģistrētājs, saturs, kanāls, piegādes statuss

8

Preču iegādes dati

preces nosaukums, preces kods, iegādes datums, pavadzīmes numurs, preces saņemšanas veids, cena, maksāšanas metode, informācija par čeku

9

Informācija par sūdzībām/iesniegumiem

sūdzības/iesnieguma numurs, reģistrācijas/lēmuma pieņemšanas datums, metode, apraksts

10

Klientu aptauju dati

aptaujas nosaukums, nosūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un sniegtās atbildes

11

Interneta vietnē veiktās darbības

IP adrese, veiktās darbības nosaukums, vietnes sadaļa, datums un laiks

12

Sistēmas piekļuves dati

klientam piešķirtie lietotājvārdi un paroles

13

Piekrišanas informācija

atzīmes par klienta piekrišanu pēc tēmām, piekrišanas datums un laiks, avots

14

Atrašanās vietas dati

termināļa adrese, pieslēguma punkta adrese


Aizsardzība un nodošana

SIA “NL Continent Baltic” nepārdod jūsu personas datus, neiznomā tos un neveic ar tiem nekādus citus darījumus. Izņemot vairākus gadījumus.

 • Likumdošanā noteiktajos gadījumos, ja tos pieprasa jebkādas valsts iestādes vai to pilnvarotas institūcijas.
 • Finanšu darījumus, kas saistīti ar preču iegādi mūsu interneta vietnē, var apstrādāt mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzēji. Mēs dalāmies ar jūsu informāciju par transakcijām ar mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem tikai tādā apjomā, kas ir nepieciešams, lai apstrādātu jūsu maksājumus, atgrieztu maksājumus un apstrādātu sūdzības.
 • Neatkarīgiem SIA “NL Continent Baltic” partneriem, lai nodrošinātu saziņu par jautājumiem, kas saistīti ar produktiem, pakalpojumiem un pasūtījumiem.
 • Dati tiek nodoti citiem pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu īpašus pakalpojumus, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu PĀRDEVĒJA sniegtos pakalpojumus, kā arī lai īstenotu un aizsargātu PĀRDEVĒJA likumīgās un līgumiskās intereses, piemēram: trešajām personām, kurām PĀRDEVĒJS saskaņā ar līgumu uzticēja nodrošināt noteiktas funkcijas un veikt vai nodrošināt PĀRDEVĒJA uzņēmējdarbību, tostarp juristiem, grāmatvežiem, personām, kas nodrošina sakaru, pasta pakalpojumus un informācijas tehnoloģiju pakalpojumus.

PĀRDEVĒJS nenodod personas datus citām valstīm.

Ja PĀRDEVĒJAM jānodod personas dati citām valstīm, PĀRDEVĒJS iepriekš pārliecināsies, ka šī personas datu apstrādātāja saglabāšanas un apstrādes apstākļi atbilst stingrām drošības prasībām, tostarp EU-U.S. Privacy Shield Framework un Swiss data protection law. Ja mēs nosūtām jūsu personas datus šādām personām, tad mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu jūsu privātumu saskaņā ar standarta ES datu aizsardzības noteikumiem. Lai iegūtu sīkāku informāciju par atbilstošiem drošības pasākumiem, skatiet https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_lv .

SIA “NL Continent Baltic” īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, kas izstrādāti, lai aizsargātu personas datus no nejaušas, nelikumīgas vai neatļautas iznīcināšanas, pazaudēšanas, izmainīšanas, piekļuves, izpaušanas vai izmantošanas;

t.sk. izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • datu šifrēšana, pārsūtot datus (SSL šifrēšana);
 • firewall;
 • ielaušanās atklāšanas un aizsardzības programmas;
 • citi aizsardzības pasākumi saskaņā ar jaunākajām tehnoloģiju attīstības iespējām.

Uzglabāšanas laiks

PĀRDEVĒJS apstrādā klientu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams konkrētiem mērķiem, lai nodrošinātu viņa saistību pret klientu izpildi un normatīvo prasību izpildi: konta un datu apmaiņas informācija tiek glabāta ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc pēdējā konta apmeklējuma vai Pēdējā pirkuma (atkarībā no tā, kurš datums būs pēdējais); saziņas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 2 (divus) gadus no saziņas pabeigšanas dienas; kamēr vien kādai no pusēm ir juridisks pienākums glabāt datus (piemēram, saskaņā ar likumu par grāmatvedību uzņēmuma grāmatvedība ir jāuzglabā 5 gadus utt.).

Personas datu apstrāde

SIA “NL Continent Baltic”   apstrādā jūsu personas datus tikai tādā apjomā, cik tas nepieciešams, lai izpildītu nosacījumus, kas minēti jums noslēgtajā līgumā. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Mērķis.

KLIENTA TIESĪBAS

Klientam kā personas datu subjektam ir šādas tiesības attiecībā uz viņu personas datu apstrādi:

 • tiesības piekļūt jūsu personas datiem – klientam ir tiesības saņemt informāciju par to, vai PĀRDEVĒJS apstrādā viņa personas datus, un, ja tas notiek, klients var pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt pilnīgu informāciju par to, kad, kur, kā un kāpēc viņa personas dati tiek glabāti un izmantoti;
 • tiesības veikt labojumus savos personas datos – klientam ir tiesības pieprasīt veikt labojumus savos personas datos, ja tie ir nepilnīgi vai nepareizi;
 • tiesības iebilst pret personas datu apstrādi – klientam ir tiesības sniegt iebildumus saistībā ar viņu personas datu apstrādi, ja personas datu izmantošana ir pamatota ar mārketinga mērķiem;
 • tiesības atsaukt piekrišanu – klientam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei;
 • tiesības tikt aizmirstam – klientam ir tiesības prasīt dzēst savus personas datus, ja tas nav pretrunā ar normatīvo aktu prasībām;
 • tiesības iesniegt sūdzību – klientam ir tiesības iesniegt sūdzību par PĀRDEVĒJA veikto klienta personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā, ja klients uzskata, ka viņa personas datu apstrāde pārkāpj noteiktas klienta tiesību normas;
 • citas tiesības, kas noteiktas Regulā.

Ja jūs vēlaties izmantot savas tiesības, iesniegt sūdzību vai ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums, nosūtot savu pieprasījumu, izmantojot savu Personīgo biroju mājaslapā vai pa e-pastu: info@nlstar.com, ziņojuma tēmas rindiņā norādot Personas datu apstrāde.

Piekrišanas atsaukšana neietekmē to datu apstrādi, kas veikti laikā, kad klienta piekrišana bija spēkā.

Ja piekrišana tiek atsaukta, datu apstrādi, ko veic, balstoties uz citiem juridiskiem pamatojumiem, nevar pārtraukt.

BĒRNU DATU APSTRĀDE

PĀRDEVĒJS apzināti nesavāc un neapstrādā informāciju par lietotājiem, kas jaunāki par 16 gadiem. Ja uzzināsim, ka mums ir šāda personas informācija, mēs nekavējoties veiksim saprātīgas darbības, lai dzēstu šo informāciju. 

SĪKDATNES

Kas ir sīkdatnes

Sīkdatnes – nelieli teksta faili, kurus mājaslapa saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad tiek atvērta mājaslapa. Tas ļauj vietnei atcerēties jūsu vārdu un iestatījumus (piemēram, valodu, teksta izmēru u.c. displeja iestatījumus), kurus jūs izmantojat, lai pārlūkotu šo vietni, lai šie iestatījumi nebūtu jāiestata katru reizi no jauna.

Kā PĀRDEVĒJS izmanto sīkdatnes

Visas sīkdatnes ir maksimāli depersonalizētas un tiek izmantotas tikai mājaslapas kvalitātes uzlabošanai vai lai apkopotu statistiku.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai:

- uzlabotu vietnes funkcionalitāti;

- pielāgotu vietnes funkcionalitāti jūsu lietotāja ieradumiem;

- iegūtu statistiku par vietnes apmeklētāju plūsmu: apmeklētāju skaits, lapā pavadītais laiks u.c.;

- izveidotu reklamēšanas stratēģiju un parādītu jums pievilcīgāku reklāmu un piedāvājumus.

Sīkdatņu kontrole

Sīkdatnes tiek saglabātas jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, un jūs pilnībā kontrolējat to izmantošanu. Jūs varat atspējot vai ierobežot sīkdatņu nodošanu, mainot tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus.

Jūs varat izdzēst visus sīkfailus savā personiskajā ierīcē vai mainīt iestatījumus, lai bloķētu sīkdatņu izvietošanu jūsu ierīcē.

Detalizētu informāciju par kontroles procedūrām var apskatīt tīmekļa vietnē http://www.aboutcookies.org.

 • Norādiet mums pilnu sīkdatņu identifikatoru, lai dzēstu sīkdatnes. Jūs varat vērsties mūsu klientu apkalpošanas dienestā, rakstot ziņojumu, izmantojot savu Personīgo biroju vietnē, vai zvanot uz klientu apkalpošanas telefona līnijām:
 • Latvija + 37167859660
 • Lietuva + 37052078530
 • Igaunija + 3728801103

Ja apmeklējat PĀRDEVĒJA vietni ar atspējotām sīkdatnēm, jūs, iespējams, nevarēsit pilnībā izmantot visas mūsu vietnes funkcijas.

APSTIPRINĀJUMS

PĀRDEVĒJS apstiprina, ka informācija un personas dati, ko Klients sniedza saistībā ar pasūtījuma izpildi vai preču iegādi PĀRDEVĒJA vietnē, tiks apstrādāti un glabāti atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām par personas datu aizsardzību.

KĀ AR MUMS SAZINĀTIES

Mēs vienmēr vēlamies būt pieejami mūsu klientiem (īpaši, ja uzskatāt, ka esam jūs pievīluši un varētu uzlabot pakalpojumu kvalitāti).

Ja jums ir jautājumi vai komentāri par šo paziņojumu; jūs vēlaties, lai mēs turpmāk neizmantojam jūsu informāciju; jūs vēlaties izmantot kādu no iepriekš minētajām tiesībām vai jums ir sūdzības, lūdzam jūs sazināties ar mums. 

Jūs varat sazināties ar mūsu privātuma tiesību speciālistiem, rakstot mums uz: info@nlstar.com .

Aprakstā lietoto terminu saraksts

 • Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu klientu.
 • Personas datu apstrāde – jebkura darbība, kas tiek veikta ar personas datiem, tostarp to apkopošana, reģistrācija, ievade, glabāšana, sistematizēšana, pārveidošana, izmantošana, sniegšana, pārsūtīšana un izpaušana, bloķēšana vai dzēšana.
 • PIRCĒJS/KLIENTS – fiziska persona (datu subjekts), kas var tikt tieši vai netieši identificēts, izmantojot datus, kas atrodas datu apstrādes sistēmā.
 • PĀRDEVĒJS – interneta veikals nlstar.com, kuru pārstāv SIA NL Continent Baltic.
 • Pircēja piekrišana – brīvprātīga un vienreizēja nepārprotama klienta (datu subjekta) vēlmju izpaušana, ar kuras palīdzību klients dod atļauju apstrādāt savus personīgos datus norādītajam mērķim.
 • Personas datu pārvaldnieks – fiziska persona vai juridiska persona, aģentūra vai cita persona, kas patstāvīgi vai kopā ar citiem nosaka apstrādes nolūku un līdzekļus, kā arī nodrošina piekļuvi personas datiem.
 • Pilnvarota persona – persona, kas saskaņā ar sistēmas pārvaldnieka pilnvarojumu veic personas datu apstrādi.